• عن علی علیهالسلام:«ان النبی علیهالسلام سئل: ما البتول؟ فانا سمعناک یا رسولللَه! تقول: ان مریم بتول و فاطمه علیهاالسلام بتول. فقال صلی اللَه علیه و آله و سلم: البتول التی […]
  • (فاطمه عصمت کل کنز خفی ازلیفاطمه عالمه از حق بحقی و به جلی)(فاطمه روح نبی همسر و همتای ولیفاطمه عالیه ای کش نبدار زوج علی (ع)(فرد و بی مثل بد […]
  • واجب بودن طاعت آن بی‏بی معظمه بر همه خلق خدا از جنّ و انس و پرندگان و حیوانات و پیغمبران و فرشتگان به نص فرمایش امام باقر علیه‏السلام در ضمن […]