• فضایل حضرتش از شمارش برون است و آدمی از درک مقام و منزلت او عاجز:«اللیله فاطمه و القدر الله، فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله القدر.انما سمیت فاطمه […]
  • زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت فرموده اند در برکات وجود او زهرا اگر نبود علی همسری نداشت محشر بدون مهریه ی همسر […]
  • «یا فاطمه! والذی بعثنی بالحق لقد حرمت الجنه علی الخلائق حتی ادخلها و انک لاول خلق اللَه یدخلها بعدی کاسیه حالیه «ناعمه» یا فاطمه! هنیئالک،به همان خدایی که مرا برانگیخت، […]