• حدیث ارث نگذاشتن انبیا در برخی کتابهای شیعه امامیه نیز وارد شده است. صاحب معالم در مقدمه کتاب خود به سندش از امام صادق (ع) نقل کرده که رسول خدا […]
  • ساره هر چند از نظر فضیلت و کمالات انسانی نسبت به حضرت مریم در رتبه بعدی است، ولی او نیز پایدار و بردبار و خدمتگزار آیین پاک ابراهیم بود و […]
  • امام خمینی (ره ) درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام می فرمایند:تمام ابعادی که برای زن و برای یک انسان متصور است ، در فاطمه زهراء علیها السلام جلوه کرده […]