اشعار حضرت زهرا (س)

اشاره
-۱ از حضرت زهراء علیهاالسلام حکایت شده که کودکش حسن را به هوا بلند میکرد و به هنگام بازی با او میگفت: اشبه اباک
یا حسن و اخلع عن الحق الرسن به پدرت شباهت داشته باش ای حسن و ریسمان از حق باز کن، و اعبد الها ذامنن و لا توالی
ذاالاحسن و خداوند دارای نعمتها را پرستش کن و کینهتوز را به دوستی مگیر. و به حسین علیه السلام میگفت: انت شبیه بابی لست
شبیها بعلی [ ۶۱۷ ] . تو به پدرم شباهت داری و شبیه به علی نیستی. ۲- سدی از مشایخ و اساتید خود روایت کرده که بعد از رحلت
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضتر زهراء در رثاء آن حضرت این اشعار را سرود: ابی و ابتاه، اجاب ربا دعاه پدرم، وای
پدرم، پروردگاری را که او را فراخواند اجابت کرد، جنه الفردوس ماواه من ربه ما ادناه بهشت برین جای او است، و چه قدر
[ نزدیک به پروردگارش میباشد، الی جبرئیل نعاه نزد جبرئیلی که خبر مرگ او را به وی داد و نوحهسرائی کرد. [ صفحه ۴۷۸
حضرت زهرا علیهاالسلام هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفن شد روی به انس ابنمالک کرده و فرمود: ای انس
چگونه دلتان راضی شد که بر روی رسول خدا خاک بریید، بعد گریست و چنین فرمود: اغبر افاق السماء و کورت شمس النهار و
اظلم العصران کرانههای آسمان تیره گشته و خورشید روز گرفته و روزگار تاریک شده است. فالارض من بعد النبی کیبه اسفا علیه
کثیره الرجفان زمین بعد از پیامبر به خاطر تاسف و حسرت بر او غمگین شده و اضطراب و تزلزلش فزونی یافته است. فلیبکه شرق
البلاد و غربها و لتبکه مضر و کل یمان میبایست شرق و غرب کشورها بر او بگریند و قبیله مضر و تمام قبایل یمن بر او گریه کنند.
یا خاتم الرسل المبارک ضووه صلی علیک منزل القرآن ای خاتم پیامبران که درخشش مبارکی داشتی نازلکننده قرآن بر تو درود
فرستاد. بعد مشتی از خاک قبر حضرت را برداشته بر روی دیدگان و صورتش قرار داده و چنین سرود: ماذا علیمن شم تربه احمد ان
لا یشم مدی الزمان غوالیا بر آن کس که تربت احمد را بوئیده چه میشود که دیگر برای همیشه هیچ عطری را نبوید. صبت علی
مصائب لوانها صبت علی الایام عدن لیالیا [ ۶۱۸ ] . مصیبتهائی بر من وارد شد که اگر آنها بر روزها فرومیریخت شب میشدند. [
۳- از جمله اشعاری که به حضرت زهراء در مرثیه پدر بزرگوارش نسبت داده شده این شعر است: نفسی علی زفراتها [ صفحه ۴۷۹
محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفرات جان من بر نالههایش زندانی است ای کاش به همراه آه و نالهها بیرون میرفت. لا خیر بعدک
فی الحیاه و انما ابکی مخافه ان تطول حیاتی [ ۶۱۹ ] . بعد از تو خیری در زندگی نیست و از ترس طولانی شدن زندگانیم میترسم
-۴ و نیز این اشعار را در رثاء آن حضرت سروده است: قل للمغیب تحت اطباق الثری ان کنت تسمع صرختی و ندائیا بگو به آن
کسی که در زیر طبقات خاک پنهان شده بگوی که اگر ناله و فریاد مرا میشنوی. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن
لیالیا مصیبتهائی بر من فرو ریخت که اگر آنها بر روزها وارد میشدند شب میشدند. قد کنت ذات حمی بظل محمد لا اختشی
ضیما و کان جمالیا من در زیر سایه حضرت محمد دارای پشتیبان بودم و از هیچ ستمی نمیترسیدم و او جمال و آبروی من بود.
فالیوم اخشع للذلیل و اتقی ضیمی و ادفع ظالمی بردائیا امروز در مقابل فرومایه فروتنی میکنم و از ستمی که بر من وارد شده خود
را محافظت میکنم و ظلمکننده به خود را با لباس و ردایم از خود دور مینمایم. [ صفحه ۴۸۰ ] فاذا بکت قمریه فی لیلها شجنا علی
غصن بکیت صباحیا اگر قمری شبانگاه بر روی شاخه درخت از غم و اندوه بگرید، من صبحگاهان گریه میکنم فلا جعلن الحزن
بعدک مونسی و لا جعلن الدمع فیک و شاحیا پس هر آیه بعد از تو اندوه را همدم خود قرار داده و اشک در ماتم تو را آویزه
چشمانم مینمایم. ماذا علی من شم توبه احمد ان لا یشم مدی الزمان غوالیا [ ۶۲۰ ] . بر آن کس که تربت احمد را ببوید چه میشود
که برای همیشه دیگر عطری را نبوید. ۵- و نیز چنین سروده است: اذا مات یوما میت قل ذکره و ذکر ابی مذمات و الله ازید هر گاه
روزی کسی بمیرد یادش کم میشود ولی یاد پدر من از ان هنگام که مرده به خدا سوگند بیشتر شده است. تذکرت لما فرق الموت
بیننا فعزیت نفسی بالنبی محمد هنگامی که مرگ بین ما جدائی انداخت یادآور شده و خود را به حضرت محمد پیامبر خدا تسلیت
دادم. فقلت لها: ان الممات سبیلنا و من لم یمت فی یومه مات فی غد [ ۶۲۱ ] . به خود گفتم که مرگ راه ما است و هر کس در
امروز نمیرد فردا خواهد مرد. ۶- و نیز فرموده است: اذا اشتد شوقی زرت قبرک باکیا انوح و اشکو لا اراک مجاوبی در آن هنگام
که شوقم به دیدار تو شدت میگیرد قبر تو را با گریه [ صفحه ۴۸۱ ] زیارت میکنم، نوحه سرائی کرده و از اینکه تو را پاسخ گوی
خود نمیبینم شکوه میکنم. فیا ساکن الغبراء علمتنی البکاء و ذکرک انسانی جمیع المصائب ای ساکن خاک، تو گریه را به من
آموختی و یاد تو تمام مصیبتها را از یادم برده است. فان کنت عنی فی التراب مغیبا فما کنت عن قلبی الحزین بغائب [ ۶۲۲ ] . اگر چه
تو در زیر خاک از من پنهانی، ولی از قلب حزون من پوشیده نیستی. ۷- محمد بن مفضل گوید: از حضر صادق علیه السلام شنیدم
که میفرمود: حضرت زهراء علیهاالسلام به کنار ستون مسجد رفته و خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چنین
سرود: قد کان بعدک انباء و هنبئه لو کنت شاهد هالم یکثر الخطب بعد از تو خبرها و گرفتاریهای سختی بود که اگر تو در آن جا
حاضر میبودی این گونه خبرها زیاد نمیشد. انا فقدناک فقد الارض و ابلها و اختل قومک و اشهدهم و لا تغب [ ۶۲۳ ] . ما تو را
همانگونه که زمین باران خود را از دست میدهد از دست دادیم ملت از هم گسیختند تو بر آنان شاهد باش و از آنان پنهان نشو.
-۸ بعد از رحلت پدر بزرگوارش چنین سرود: و قد رزئنا به محضا خلیقته صافی الضرائب و الاعراق و النسب به مصیبت فقدان او
گرفتار شدیم، هم او که در آفرینش هیچ تیرگی و ناصافی نداشت، ریشه و تبار و طبیعتی صاف و خالص داشت. و کنت بدرا و نورا
صفحه ۱۶۷ از ۳۶۰
یستضاء به علیک تنزل منذی العزه الکتب [ صفحه ۴۸۲ ] تو ماه تمام بودی و نوری بودی که از آن روشنی گرفته میشد از سوی
خداوند دارای شکوه، بر تو کتابها نازل میشد. و کان جبرئیل روح القدس زائرنا فعاب عنا و کل الخیر محتجب جبرئیل روح القدس
به دیدار ما میآمد هم اکنون از ما پنهان شده و همه خوبیها و خیرات گرفته و پنهان شده. فلیت قبلک کان الموت صادفنا لما
مضیت و حالت دونک الحجب ای کاش پیش از تو مرگ به ما میرسید، هنگامی که تو در گذشتی و پردهها و موانع بین ما و تو
حائل شد. انا رزتنا بمالم یرز ذو شجن من البریه لا عجم و لا عرب ما به مصیبتی گرفتار شدیم که هیچ اندوهناکی از آفریدگان از
عجم و عرب بدان گرفتار نشدند. ضاقت علی بلاد بعدما رحبت و سیم سبطاک خسفا فیه لی نصب شهر و دیار بعد از توسعه و
گسترشی که داشت بر من تنگ شد و نوادگان تو به ناچار خانه نشین شدند و مرا نیز از آن بهرهای رسیده است. فانت والله خیر
الخلق کلهم و اصدق الناس حیث الصدق و الکذب تو به خدا سوگند که از همه مردم بهتریو بو هنگام در نظر گرفتن راست و دروغ
تو از همه راستگوتر میباشی. فسوف نبکیک ما عشنا و ما بقیت منا العیون بتهمال لها سکب تا آن لحظه که زندگی کنیم، و تا وقتی
[ که دیدگان ما قدرت ریزش اشک داشته باشد بر تو خواهیم گریست. [ صفحه ۴۸۴
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *