ایذاء فاطمه ایذاء خدا و پیامبر

اینکه اذیت فاطمه علیهاالسلام اذیت خدا و پیامبر صلی اللَّه علیه و آله است، موضوعی است که دهها حدیث معتبر در این باره در کتب شیعه و سنی آمده، که اینک بدون نیاز به تحلیل، به چند حدیث از آنها تبرک میجوییم:
۱- قال رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله: فاطمه بضعه منی، فمن اغضبها اغضبنی. [۴۱۶] .
رسولخدا فرمودند: فاطمه پارهی تن من است، هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده.
۲- عن النبی صلی اللَّه علیه و آله: فاطمه بضعه منی، و هی نور عینی، ثمره فوادی، و روحی التی بین جنبی، من آذاها فقد آذانی، و من آذانی
[ صفحه ۲۴۸]فقد آذی اللَّه، و من اغضبها فقد اغضبنی، یوذینی ما آذاها. [۴۱۷] .
پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: فاطمه پارهی تن من، نور چشمم، میوهی دلم و روح و روانم است. هر کس او را اذیت کند، مرا اذیت نموده و اذیت من اذیت خداست و کسی که وی را به خشم آورد، مرا به خشم آورده، اذیت میکند مرا، آنچه فاطمه را اذیت کند.
۳- قال النبی: فاطمه بضعه منی، من آذاها فقد آذانی، و من آذانی فقد آذی اللَّه عزوجل و هذا یدل علی عصمتها. [۴۱۸] .
رسول گرامی فرمودند: فاطمه پارهی تن من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت نموده و کسی که مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده. (سپس ابن ابیالحدید میگوید:این حدیث، عصمت فاطمه را در بردارد.)
۴- عن رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله: ان اللَّه عزوجل لیغضب لغضب فاطمه، و یرضی لرضاها. [۴۱۹] .
از پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله آمده است: خداوند با خشم و غضب فاطمه به خشم آید و با رضای او راضی میگردد.
۵- قال رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله: فاطمه بضعه منی، یوذینی ما اذاها. [۴۲۰] .
پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: فاطمه پارهی تن من است، اذیت میکند مرا، آنچه او را بیازارد.
۶- قال رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله: فاطمه بنت محمد، و هی بضعه منی، فمن آذاها فقد آذانی، و من آذانی فقد آذی اللَّه. [۴۲۱] .
رسولخدا فرمودند: فاطمه دختر محمد است، او پارهی تن من بوده، هر کس وی را آزار دهد، مرا آزار نموده و کسی که مرا اذیت کند، خدا را
[ صفحه ۲۴۹]اذیت نموده است.
این احادیث ششگانه، که به عنوان نمونه، از کتابهای معتبر اهلسنت نقل گردید، میرساند که خشم فاطمه علیهاالسلام باعث خشم خدا و پیامبر میگردد و اساسا رضایت و غضب الهی به رضا و غضب فاطمه علیهاالسلام بستگی دارد. و چنانچه ملاحظه فرمودید از این احادیث به عصمت فاطمه علیهاالسلام استدلال نموده و حرکت او را معلول اراده و خواست خدا میدانند.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *