حضرت فاطمه در میدان سیاست

چون پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله وفات کرد و دشمنان علی و فاطمه علیهاالسلام با یک برنامهریزی حساب شدهی قبلی توانستند خلافت را از دست علی علیهالسلام گرفته و صاحب حق را از حقش محروم کنند، متقابلا دختر گرامی پیامبر اسلام نیز با تمام توان وارد میدان سیاست شده و با انواع راهها و شیوهها، علیه حکومت غاصب قیام کرد.
او در کنار امیرالمومنین به همراه فرزندانش (حسن و حسین علیهمالسلام) تا چهل روز پس از رحلت رسولخدا به در خانههای مهاجرین و انصار میرفت و آنان را در غصب خلافت، توسط حکومت وقت هشدار میداد. [۳۳۲] .
فاطمه علیهاالسلام در مسجد رسولخدا در میان مهاجرین و انصار با ابوبکر به مبارزه برخاست و او را که غاصب فدک بود محکوم کرد و مردم حاضر در مسجد را با سخنان خود به گریه واداشت و جوی فراهم ساخت که همه دانستند که دختر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله مظلوم شده است.
زهرای مظلوم چون نتوانست در برابر غاصبان خلافت، کاری به پیش برد و حق بر بادرفتهی خویش را پس بگیرد، روش مبارزاتی خود را به صورت گریه شروع کرد و شب و روز با اشک چشم خود نشان داد که از حکومت وقت ناراضی است، اگرچه ظاهرا رحلت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و فراق پدر، انگیزه اول در این نالهها بود.ولی همگان میدانستند که دختر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله آنقدر بیصبر نیست که در فوت پدر همیشه گریه کند، بلکه گریه او در اثر مصائبی است که حکومت غاصب برای او فراهم کرده است.
دانشمند اهلسنت در تاریخهای خود مینویسد: فاطمه علیهاالسلام آن چنان از
[ صفحه ۱۸۷]دو خلیفهی اول و دوم ناراضی و ناراحت بود، که با آنان قهر کرد و از ستم آن دو روبه سوی قبر پدر کرد و فرمود:
یا ابتاه! یا رسولاللَّه! ماذا لقینا بعدک من ابنالخطاب وابن ابیقحافه؟ [۳۳۳] .
ای پدر و ای رسولخدا! ما بعد از تو چه روزگار سیاهی از پسر خطاب و پسر ابیقحافه داشتهایم؟!
ابن ابیالحدید (امام معتزلی) پس از تحقیق و بررسی در مورد واکنش حضرت فاطمه علیهاالسلام به ستمهای وارده از سوی حکومت وقت مینویسد:
و الصحیح عندی انها ماتت واجده علی ابیبکر و عمر و انها اوصت الا یصلیا علیها. [۳۳۴] .
نتیجه تحقیقم این است که فاطمه علیهاالسلام با دل پر درد از ابوبکر و عمر از دنیا رفت و وصیت کرد: آن دو بر جنازهاش نماز نخوانند.
پس ملاحظه میکنید که همهی این عکس العملها، در باربر حرکت ستمگرانهی حکومت وقت به امیرالمومنین و فاطمه، یک برنامهی سیاسی و مبارزهی اجتماعی است که دختر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله انجام داده است. و بر همین اساس آن بانوی با فضیلت به امیرالمومنین وصیت کرد که شبانه او را غسل دهد و شبانه دفن کند و همه کارها را از چشم غاصبان پنهان نماید و این وصیت را نوعی مبارزهی منفی علیه آنان تلقی میکند.
از این جهت امیرالمومنین فاطمه علیهاالسلام را شبانه غسل داد و کفن کرد و شب هنگام با یک برنامهریزی دقیق جسم او را دور از چشم عامهی مردم دفن کرد و قبر وی را آشکار نساخت و تا روز قیامت آشکار نخواهد شد و این خود نشانهی نارضایتی فاطمه علیهاالسلام از حکومت وقت را دربردارد.
[ صفحه ۱۸۸]در پایان این فصل نتیجه میگیریم که حضرت فاطمه علیهاالسلام در تمام میدانها اعم از عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانهداری و… امتحانات خوبی پس داده و همهاش اسوه و نمونه زنان عالم خلقت میباشد.
[ صفحه ۱۸۹]برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *