دادخواهی فاطمه درباره ی فدک در قیامت

فاطمه زهرا علیهاالسلام با دادگاهی که در این دنیا تشکیل داد غاصبین را پس از پیامبر صلی الله علیه و آله به محاکمه کشید و آنان را بحال خود رها نکرد تا صفحات تاریخ را به نفع خود رقم بزنند. آن حضرت به محض شنیدن خبر غصب فدک فرمود: این اولین ناجوانمردی و بدترین هتک حرمت است. قاتلهم اللَّه…! [۶۷۰] .
اگر فدک رفت و فاطمه علیهاالسلام شهید شد ولی تا آخر روزگار این صفحهی درخشنده از حق و حقیقت برای تشیع و بنام فاطمه علیهاالسلام ماند.
محاکمهی اصلی باقی میماند که در روز قیامت در پیشگاه پروردگار و در دیدگاه خلایق اولین و آخرین بر پا شود تا دشمن فاطمه علیهاالسلام شناخته شود و به سزای جنایت عظیمی که مرتکب شده برسد. هنوز حرفهای فاطمه علیهاالسلام برای آن دادگاه مانده است، تا مردم عالم مفهوم غصب و حقکشی را در شدیدترین صورت آن ببینند، همانگونه که
[ صفحه ۳۰۰]خود فاطمه علیهاالسلام فرمود: «اکنون که فدک را نمیدهی، این مرکب زین و افسار شده و آماده را بردار تا روز قیامت وبال آن گریبانت را بگیرد…».
پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید: «روز قیامت که میشود دخترم فاطمه سوار بر شتری مخصوص به محشر میآید… او میآید تا محاذی عرش پروردگار قرار میگیرد. آنگاه خود را از مرکب بر زمین میافکند و عرضه میدارد: «خدای من و سید من، بین من و آنانکه به من ظلم کردهاند حکم فرما…».
خطاب از سوی خداوند میآید: «ای حبیبهی من و دختر حبیب من، از من بخواه تا حاجت تو را بدهم… قسم به عزت و جلالم ظلم هیچ ظالمی نمیتواند از دادگاه عدل من بگذرد». [۶۷۱] .
اینها صفحاتی از پروندهی مفتوح فدک بود که جهات مختلف آن را نشان داد. امیدواریم این انجام وظیفهی کوچک نیز در دفتر فدک ثبت شود و فاطمه زهرا علیهاالسلام ما را بعنوان کوچکترین خدمتگزارانش بپذیرد و هنگام گشودن این پرونده در روز قیامت، نام ما نیز در زمرهی مدافعان فدک و طرفداران فاطمه علیهاالسلام خوانده شود.

برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *