دلایل اهل بیت در جمع دو نماز

این است حال و وضع جمع میان دو نماز آنگونه که اطلاق آن واضح است که در همه احوال برای تخفیف بر امت این چنین جواز داده شده است.
[ صفحه ۳۵۲]و این چیزی است که کتابهای اهل سنت و جماعت آوردهاند، اما آنچه از اهلبیت (ع) رسیده، فراوان میباشد که ما مواردی از آن را برای شما انتخاب میکنیم:
۱- از امام صادق (ع) که گفت: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله نماز ظهر و عصر را هنگام زوال و بدون علتی به جماعت با مردم خواند و رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله این کار را انجام داد تا وقت یا فرصت نماز برای امتش، گسترده باشد [۴۲۲] .
۲- از امام باقر (ع) گفت: «هر گاه آفتاب زوال کند، دو وقت ظهر و عصر داخل میشوند و هر گاه آفتاب غروب کند، دو وقت مغرب و عشاء دوم، داخل میشوند» [۴۲۳] .
۳- و با تفصیل بیشتر، امام صادق (ع) میگوید: «هر گاه آفتاب زوال کرد، وقت نماز ظهر داخل شده است تا به مقداری که نمازگزار چهار رکعت نماز بخواند، پس اگر این مقدار از وقت بگذرد، وقت ظهر و عصر داخل میشود تا از آفتاب به مقداری که نمازگزار چهار رکعت بخواند باقی بماند. پس اگر به آن مقدار باقی بماند، وقت نماز ظهر تمام شده و وقت نماز عصر باقی مانده است، تا اینکه آفتاب غروب کند» [۴۲۴] و فرمود: «هرگاه آفتاب غروب کند، وقت مغرب داخل شده است تا به مقدار آنچه نمازگزار سه رکعت نماز بخواند، پس اگر آن مقدار بگذرد، وقت مغرب و عشاء داخل میشود تا اینکه به مقدار آنچه نمازگزار چهار رکعت نماز بخواند، به نیمه شب باقی بماند و هر گاه به آن مقدار باقی ماند،
[ صفحه ۳۵۳]وقت مغرب تمام شده و وقت نماز عشاء تا نیمه شب نیز باقی مانده است» [۴۲۵] .
و بدین ترتیب نماز، پنج نماز واجب فریضه در شب و روز میشود که عبارتند از نماز فجر (صبح) که وقت آن معلوم است و ظهر و عصر که وقت مشترک دارند و جایز است میان آنها جمع شود به شرطی که ظهر مقدم شود و نیز مغرب و عشاء که وقت مشترک دارند و جمع کردن دو نماز نیز در آن جایز است به شرطی که مغرب بر عشاء مقدم گردد. و این چیزی است که شیعیان به آن ایمان دارند و به آن عمل میکنند و حق نیز همین است.

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *