فضائل و مناقب حضرت زهرا (س) مسند در کتب اهل سنت

نصر بن مزاحم، از زیاد بن منذر، از زاذان، از سلمان روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای سلمان،
هر کس فاطمه دخترم را دوست داشته باشد در بهشت با من خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد در آتش خواهد بود. ای
سلمان، دوستی فاطمه در صد جا فایده خواهد داد که آسانترین آن مواضع مرگ، و قبر، و میزان، و محشر، و پل صراط و جایگاه
حسابرسی است، هر کسی که دخترم فاطمه از او راضی باشد من از او راضی هستم و از هر کس که من راضی باشم خدا از او
راضی است، هر کس که فاطمه بر او غضبناک باشد من بر او غضبناکم و هر کس که من بر او خشمگین باشم خداوند بر او
خشمگین خواهد بود، از سلمان وای بر حال کسی که به او و شوهرش امیرالمومنین علی ستم نماید و وای بر کسی که به ذریه و
۲- علی بن عمر بن علی، از جعفر بن محمد، از پدرش، از جدش، از حسین بن علی، از علی بن ابیطالب . [ شیعیان او ستم کند. [ ۱۳۸
رضیاللهعنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیهاالسلام فرمود: همانا خداوند به خاطر غضب
۳- از زیدبن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از [ صفحه ۸۸ ] پدرش علی بن . [ تو غضب میکند. [ ۱۳۹
ابیطالب علیهم السلام روایت کند که فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر علی و فاطمه علیهاالسلام وارد شد و دو
طرف در خانه را گرفته و فرمود: سلام بر شما ای خاندان رحمت و جای گاه رسالت محل نزول فرشتگان، ای دخترکم، همانا
خداوند سبحان توجهی خاص به اهل زمین فرمود و پدرت را برگزیده و او را پیامبر نمود، بار دیگر به زمین نگریست و از مردم
روی زمین همسرت علی را انتخاب نموده و او را برادر و جانشین من قرار داد، بعد از آن به زمین نگریست و تو و مادرت را
برگزیده و شما دو نفر را بانوی زنان جهانیان قرار داد و برای چهارمین مرتبه به زمین توجه نموده و دو پسرت را برگزیده و آنان را
دو آقای جوانان اهل بهشت نمود، عرش پروردگار گفت: پروردگارا، اینان، دو پسر پیامبرت و دو جانشین و وصی اویند، مرا به
صفحه ۴۸ از ۳۶۰
آنان زینت ده، بنابراین آن دو در روز قیامت در دو طرف عرش خدا همانند دو گوشواره بر دو سوی صورت- عرش- قرار دارند.
-۴ حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام فرمود: پدرم موسی بن جعفر از امام صادق، از امام باقر از حضرت سجاد از . [۱۴۰]امام حسین از امام علی بن ابیطالب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که آن حضرت فرمود: دخترم فاطمه در روز
قیامت با لباسی خونین وارد محشر میشود و به یکی از ستونهای عرش در آویخته و میگوید: ای دادگر، ای جبرانکننده، ببین و
من و قاتل فرزندم حکم فرما، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در آن هنگام به خدای کعبه قسم که خداوند به نفع
۵- نصر بن علی از علی بن جعفر بن محمد از حضرت موسی بن جعفر از حضرت صادق، از . [ دخترم حکم خواهد کرد. [ ۱۴۱
حضرت باقر، از حضرت زینالعابدین، از حضرت حسین بن علی، از حضرت علی بن ابیطالب علیهم السلام روایت کرده است که [
صفحه ۸۹ ] فرمود: رسول خدا دست حسن و حسین را گرفته و فرمود: هر کس مرا و این دو را و پدر و مادرشان را دوست دارد در
روز قیامت در درجه و رتبه من و همپای من خواهد بود. خطیب در تاریخش گوید: ابوعبدالرحمن بن عبدالله گوید: هنگامی که
نصربن علی این حدیث را بازگو کرد متوکل دستور داد هزار تازیانه بر او بزنند، جعفر بن عبدالواحد با متوکل درباره او صحبت
کرده و مرتب میگفت این مرد از اهل سنت است تا اینکه متوکل دست از او برداشت. آنگاه خطیب میگوید: متوکل بدان جهت
-۶ . [ دستور داد که او را بزنند که گمان میکرد وی رافضی است ولی وقتی فهمید که از اهل سنت است او را رها کرد. [ ۱۴۲
حمید بن صالح از جعفر بن محمد روایت کند که گوید پدرم از پدرش از حسین بن علی علیهماالسلام روایت کرد که حضرت
رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فاطمه سرور دلم میباشد و دو پسرش میوه قلبم و شوهرش نور چشمم و امامان از
فرزندانش امناء پروردگارم و رشته آویخته میان او و آفریدگانش میباشد هر کس به او چنگ زند نجات یافته و هر کس از او
۷- از علی بن موسی الرضا علیهماالسلام روایت شده که فرمود: حدیث کرد مرا پدرم موسی . [ تخلف کند سقوط کرده است. [ ۱۴۳
بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش حضرت باقر، از حضرت زینالعابدین از حضرت امام حسین علیه السلام از حضرت
علی علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دخترم فاطمه در حالی وارد محشر میشود که حلههای کرامتی را
که با آب زندگی به هم آمیختهاند در بردارد اهل محشر به او نگریسته و به شگفت میآیند، بعد حلهای دیگر از حلههای بهشتی [
دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به بهترین » : صفحه ۹۰ ] میپوشد بر روی هر حلهای به خط سبز نوشته شده است
آن حضرت همچون عروس که به حجله میرود به سوی بهشت گام « نحوه و گرامیترین حالت و زیباترین چهره وارد بهشت کنید
۸- حضرت علی بن موسی علیه السلام فرمود: که پدرم حضرت . [ برمیدارد در حالی که هفتاد هزار کنیز در خدمت اویند. [ ۱۴۴
موسی بن جعفر از پدر بزرگوارش حضرت جعفر بن محمد، از حضرت باقر علیه السلام از حضرت زینالعابدین علی بن الحسین از
حضرت حسین بن علی از پدر بزرگوارش حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
یعنی همانا خداوند عزوجل به خاطر خشم فاطمه به غضب میآید و « ان الله عز و جل لیغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها » : فرمود
۹- حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمود: پدرم از حضرت صادق، از حضرت . [ بخاطر خشنودیش راضی میشود. [ ۱۴۵
باقر از علی بن حسین از حسین بن علی علیهماالسلام از علی بن ابیطالب روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
. [ فرمود: از آن جهت دخترم به نام فاطمه نامیده شد که خداوند او و دوستانش را از آتش به دور ساخته و جدا کرده است. [ ۱۴۶
-۱۰ یحیی بن علاء از حضرت جعفر بن محمد از پدرش از جابر علیه السلام روایت کند: که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
] . [ فرمود: فرزندان هر مادری خویشاوندانی دارند که منسوب به آنهایند مگر دو پسر فاطمه که من ولی و خویشاوند آنهایم. [ ۱۴۷
۱۱ – احمد بن محمد بن مهران رازی گوید: که مولایمان حضرت حسن بن علی عسکری فرمود که پدرم علی بن محمد [ صفحه ۹۱
بن علی از پدر بزرگوارش از جدمان حضرت رضا علیه السلام از پدرش حضرت موسی بن جعفر از پدرش حضرت جعفر بن محمد
از پدرش حضرت باقر علیه السلام از جابر بن عبدالله به طور مرفوع نقل میکند که هنگامی که خداوند آدم و حواء را آفرید آنان در
صفحه ۴۹ از ۳۶۰
بهشت با خود ناز کرده و گفتند چه کسی از ما بهتر است در همین حال بانوئی که مثل و مانندش دیده نشده بود با نوری درخشان
که چشمها را خیره میکرد ظاهر شد، گفتند پروردگارا این کیست و این نور چیست؟ فرمود این صورت فاطمه بانوی زنان فرزندان
تو است، پرسیدند این تاجی که بر سرش میباشد چیست؟ فرمود شوهرش علی است پرسیدند این دو گوشواره چیست؟ فرمود دو
[ پشرش، او را در علم پیچیده و فشردهام دو هزار سال پیش از آنکه تو را بیافرینم موجود بود. [ ۱۴۸ ] . [ صفحه ۹۵
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *