قصرهای حضرت فاطمه و علی

پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمود: آنگاه که خداوند دستور داد که فاطمه علیهاالسلام را به علی تزویج کنم و من این کار را انجام دادم، جبرئیل به من گفت: خداوند بهشتی از مروارید آفریده که بین هر ستون تا ستون دیگر مرواریدی آراسته به یاقوت با طلاست و سقفهای آن از زبرجد سبز است، و طاقهایی در آن قرار داده شده که از مروارید آراسته به یاقوت است.
غرفه و اطاقهای آن خشتی از طلا و خشتی از نقره و خشتی از یاقوت و خشتی از زبرجد است. خداوند چشمههایی در آن قرار داده که از اطراف غرفهها میجوشد و نهرها اطراف آن را گرفته، و روی نهرها قبههایی از در گذاشته که با زنجیرهای طلا به هم متصل است، و اطراف آن را درختان گوناگون احاطه کرده است.
بر روی هر شاخه قبهای بنا شده است. در هر قبهای تختی از در سفید که پوشش آن از سندس و استبرق است پوشیده شده، و زمین آن با زعفران فرش شده، و مشک و عنبر پاشیده شده است.
در هر قبه حوریهای است، و هر قبه هزار در دارد. بر هر دری دو دختر خدمتکار و دو درخت، و هر قبه فرش شده و اطراف آن نوشتهای از آیهالکرسی است.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: گفتم: یا جبرئیل، خداوند این بهشت را برای چه کسی بنا کرده است؟ گفت: آن را برای علی بن ابیطالب و
[ صفحه ۹۴]دخترت فاطمه بنا کرده، و این غیر از آن بهشتی است که دارند. این تحفهای است که خداوند به آنان داده، تا به خاطر آن چشم تو یا رسول الله روشن شود. [۷۵] .
برگرفته از کتاب اما دخترم فاطمه در آستان فاطمه علیها السلام نوشته ب-ام نرجس

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *