محبت اهل بیت اساس اسلام

اهلبیت علیهمالسلام مکمل و متمم رسالت و اهداف عالی اسلام میباشند و بدون آنان، خلا در میان امت مسلمین پدیدار میگردد، که جبران آن نه تنها مشکل، بلکه محال است و لذا در هر برههای وجود امام معصوم یک ضرورت دینی و اجتماعی است، خواه آن امام در ظاهر باشد و یا در پس پردهی غیبت همانند آفتاب در پشت ابر. [۲۹] .
در این میان به آحاد مسلمین فرض است با عشق و علاقه درونی از این الگوهای الهی پیروی نموده و کمال خویش را دو چندان کنند، زیرا بدون عشق و علاقه قلبی، تبعیت و پیروی ممکن نبوده و مفهوم واقعی نخواهد داشت. و در این فرض، (محبت درونی) پیوند و همبستگی ناگسستنی در میان امام و ماموم و ملت و رهبر معصوم فراهم گردیده و هیچ حادثه و خطری نمیتواند آن آیین و پیروانش را تهدید کند و به این نکته رسولخدا اشاره نموده و میفرمایند:
یا علی! ان الاسلام عریان لباسه التقوی… و اساس الاسلام حبی و حب اهلبیتی. [۳۰] .
یا علی! همانا اسلام عریان و بدون لباس است و تقوی و پرهیزکاری لباس آن را تشکیل میدهد… و اساس اسلام با محبت من و اهلبیتم متصور است.
این حدیث با مختصر تفاوتی در منابع مکتب تشیع نیز آمده است:
یا علی! الاسلام عریان و لباسه الحیا، و زینته الوفا، و مروته العمل الصالح،و عماده الورع، و لکل شی اساس و اساس الاسلام حبنا اهلالبیت. [۳۱] .
[ صفحه ۲۵]یا علی! اسلام عریان و لباسش شرم و حیا است و زینتش وفاداری و جوانمردیش عمل صالح و ستونش ورع و دوری از گناه و برای هر چیزی اساس و بنیانی است که محبت ما اهلبیت اساس اسلام به حساب میآید.
از این سخنان دررباره رسولخدا استفاده میکنیم، که محبت اهلبیت زیربنای اسلام و آیین الهی است و بدون محبت آنان به حقیقت اسلام نمیتوان رسید، زیرا،درخت ریشهدار اهلبیت از همان شجرهی پرقدرت رسالت که از منبع فیض الهی نشات گرفته است، سرچشمه میگیرد و جدایی آنها حتی در یک واحد کوتاه زمانی هم ممکن نیست، چنانچه رسولگرامی اسلام میفرمایند:
… خلقت انا و علی من شجره واحده افنا اصلها و علی فرعها و فاطمه لقاحها و الحسن و الحسین ثمارها و اشیاعنا اوراقها، فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا و من زاغ عنها هوی…. [۳۲] .
من علی از یک درخت به وجود آمدهایم، من اصل و ریشهی درخت و علی شاخههای تنومند آن میباشد و دخترم فاطمه علیهاالسلام عامل باروری و فرزندانم حسن و حسین میوههای آن به حساب میآیند. و پیروان و شیعیان ما برگهای آن درختند، هرکس از آن درخت آویزان شود نجات یافته و هر کس از آن دوری گزیند هلاک میگردد.
این حدیث، به صراحت، ولایت را از رسالت تفکیکناپذیر دانسته و علی علیهالسلام را جان و روح پیامبر صلی اللَّه علیه و آله میداند.
در اینجا لازم میدانم به یک نکتهی اساسی در فریضه محبت اهلبیت اشاره کنم و آن اینکه عشق و علاقه به خاندان معصوم رسالت مصالح زیادی در پی دارد، که بیشتر آنها متوجه سالکان این راه است. پروردگار عالم در سوره سبا آیهی چهل و هفت میفرماید:
قل ما سالتکم من اجر فهو لکم.
[ صفحه ۲۶]بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواستهام به نفع خود شماست. یعنی: اگر در آیهی بیست و سوم سورهی شوری از شما خواسته شده در برابر زحمات رسالت پیامبر، به خاندان معصوم او علاقه شدیدی داشته باشید، همگی به سود شما تمام میگردد.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *