مدت زندگی حضرت زهرا (س) بعد از رحلت رسول خدا

-۱ ابوالفرج اصفهانی گوید: وفات حضرت زهرا علیهاالسلام بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی بود
که اندازه آن به اختلاف نقل شده است، آن کس که خواسته آن مدت را خیلی زیاد بداند تا شش ماه گفته و کمتر از جهل روز
گفته نشده است، ولی آن چه که در این مورد ثابت شده همان مطلبی است که از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است که آن
۲- علامه مجلسی عین عبارت ابوالفرج را نقل کرده و اضافه نموده . [ حضرت سه ماه بعد از رحلت رسول خدا از دنیا رفت. [ ۹۵۷
میگوید: « سه ماه » که طولانیترین مدت که گفته شده هشت ماه است… و نیز بعد از نقل روایت حضرت باقر از قول او که گفت
این مطلب را حسن بن علی، از حارث، از ابنسعد، از واقدی، از عمرو بن دینار، از ابوجعفر محمد بن علی علیهاالسلام به من حدیث
۳- ثقه الاسلام کلینی رحمهالله گوید: فاطمه علیهاالسلام در سال پنجم بعثت حصرت رسول صلی الله علیه و آله و . [ گفت. [ ۹۵۸
سلم متولد شد و در هنگام فوت هیجده و هفتاد و پنج روز [ صفحه ۸۱۰ ] داشت و بعد از رحلت رسول خدا هفتاد و پنج روز
صفحه ۲۷۴ از ۳۶۰
زندگی کرد. و با حذف اسناد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده و میگوید: همانا فاطمه علیهاالسلام بعد از رحلت رسول
خدا هفتاد و پنج روز زنده بود و در این مدت از درگذشت و فقدان پدرش بسیار اندوهگین بود، جبرئیل نزد آن حضرت آمده و او
را تسلیت و دلداری میداد و جایگاه پدرش را به او میگفت، و از حال آن حضرت و رویدادهای آیندهای که بر فرزندان آن
۴- علامه مقرم گوید: در وفات حضرت . [ حضرت وارد میشود به او خبر میداد و حضرت علی علیه السلام آنها را مینوشت. [ ۹۵۹
صدیقه علیهاالسلام چندین قول است: اول: آن حضرت هفتاد و پنج روز بعد از رحلت رسول خدا زنده بود و ما همین قول را
پذیرفتهایم زیرا در بین مورخان شهرت دارد و روایتی نیز از حضرت صادق علیه السلام در همین زمنیه وارد شده است چنانکه در
تالیف سید هاشم بحرانی / ۱۳۳ آمده است. « معالم الزلفی » تالیف شیخ مفید و « الاختصاص » تالیف مرحوم کلینی و « کافی » کتاب
کتاب سلیم / ۲۰۳ آمده و در کشف الغمه/ » ۱۳۰ ، و / « روضه الواعظین » ۴۰۳ و /۱ « مروج الذهب » دوم: چهل روز، این مطلب در
به روای نسبت داده شده و این قول صحیحتر است. سوم: حضرت در روز سوم جمادی الاخر از دنیا رفته « تاریخ قرمانی » ۱۴۹ و
آورده و « الاقبال » صفحه ۵۵۴ و سید بن طاووس در « مصباح المتهجد » و شیخ طوسی در « المصباح » است، این مطلب را کفعمی در
ابوبصیر آن را از امام صادق علیه السلام روایت کرده است، چنانکه در جلد دهم بحارالانوار صفحه ۱ آمده، و عبارتی که در صفحه
آمده بود که از روایت حضرت [ صفحه ۸۱۱ ] باقر علیه السلام سه ماه ثابت میشود به همین قول برمیگردد. « مقاتل الطالبین » ۱۹
۴۶ آمده است. پنجم: هفتاد و دو روز این مطلب را ابنشهر / « دلائل الامامه » چهارم: بیستم جمادی الاخر، این مطلب در کتاب
آورده است. هفتم: شصت « المعارف / ۶۲ » ۱۱۲ آورده است. ششم: یکصد روز، این مطلب را ابنقتیبه در /۲ « المناقب » آشوب در
از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است. هشتم: شش ماه، این قول را ابنحجر « مصباحالانوار » روز، این قول را شیخ هاشم در
در شرح حال حضرت فاطمه علیهاالسلام آورد، و در همان کتاب حدیث چهار ماه و هشت ماه را نیز ذکر کرده است. « الاصابه » در
نقل کرده است. « الذریه الطاهره » در کتاب « دولابی » تالیف ابنحجر از « الاصابه » نهم: نود و پنج روز، این قول را در بحار ۵۲۱۰ و
۲۸۰ آمده / تالیف ابنحجر ۴ « الاصابه » و «۸۳ / مناقب خوارزمی ۱۰ » و « نور الابصار/ ۴۲ » دهم: سوم ماه رمضان، این قول در کتاب
۵- علامه مجلسی رحمهالله گوید: تطبیق بین بیشتر روایات تولد و وفات و مدت عمر آن حضرت ممکن نیست، و . [ است. [ ۹۶۰
همچنین بین تواریخ وفات و روایت صحیحی که وارد شده که آن حضرت بعد از رحلت پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز زنده بود
امکان ندارد، زیرا اگر رحلت رسول خدا در بیست و هشتم ماه صفر باشد بنابراین وفات آن حضرت در اواسط ماه جمادی الاولی
خواهد بود و اگر در دوازدهم ربیعالاول باشد- به طوری که اهل سنت روایت کردهاند- وفات آن حضرت در اواخر جمادی الاولی
خواهد [ صفحه ۸۱۲ ] بود، روایت ابوالفرج را از حضرت باقر که فرموده بود که سه ماه بعد از رسول خدا در این دنیا زیست میتوان
بر قول مشهور که وفاتش را سوم جمادی الاخر میدانند تطبیق کرد و روایت ابوبصیر از حضرت صادق علیه السلام نیز بر طبق نقل
طبری [ ۹۶۱ ] که حضرت متعرض آن چند روز زیادی – به خاطر آن که چندان مهم نبود نبوده- نشدهاند، نیز بر همین مطلب دلالت
[ دارد. [ ۹۶۲ ] واللهاعلم. [ صفحه ۸۱۴
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *