نکاتی در مورد فدک

اول: ابن ابیالحدید گوید: بدان که مردم میپندارند، که نزاع فاطمه علیهماالسلام با ابوبکر در دو چیز بوده در میراث و در نحله، من
در احادیث چنین یافتم که آن حضرت رد مساله سومی با او نزاع داشت و ابوبکر او را از آنها نیز منع کرده بود که عبارت باشد از
سهم ذوی القربی (ابن ابیالحدید برای این مطلب اخبار و روایاتی را آورده است) که از آن جمله است: ۱- از عروه نقل شده که
گوید: فاطمه علیهاالسلام از ابوبکر فدک و سهم ذویالقربی را مطالبه کرد و او از تسلیم آنها خودداری کرد و ان را جزء اموال
بیتالمال قرار داد. ۲- ابوبکر گوید: و خبر داد به ما ابوزید از احمد بن معاویه از هیثم از جویبر، از ابوالضحاک، از حسن بن محمد
بن علی بن ابیطالب، که ابوبکر فاطمه و بنیهاشم را از سهم ذویالقربی منع کرد و آن را جزء سبیل الله قرار داد. [ ۷۶۲ ] . علامه مظفر
گوید حضرت زهراء علیهاالسلام ادعای سومی داشت که مربوط میشد به حق آن حضرت از خمس خیبر که در زمان حیات رسول
و اعلموا ان ما غنمتم من » : خدا مالک آن شده بود و سهم آن حضرت بود از خمسی که خداوند آن را تقسی کرده و فرموده بود
۷۶۳ ] . بنابراین آن حضرت در خمس خیبر دارای دو سهم بود، یک حق از آن جهت ] .« شیی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی
که شریک پیامبر بود و حق دیگر از جهت میراث آن حضرت از حق [ صفحه ۶۲۳ ] رسول خدا و ابوبکر روی تمامی خمس خیبر
صحیح بدانیم و « عدم توریث پیامبران » دست گذاشته بود و از این جهت مانع دو حق از او شده بود و ما اگر روایت او را نسبت به
این حق را به او بدهیم که بر حق رسول خدا مستولی و مسلط شود چه دلیل دارد که بتواند بر حق دیگران مستولی باشد و جلو حق
دیگرانی را بگیرد که در زمان حیات رسول خدا مالک چیزی شدهاند. [ ۷۶۴ ] . و نیز گوید: حضرت زهرا علیهاالسلام حق چهارمی
نیز داشت که مربوط میشد به خمس غنائمی که بعد از پیامبر حادث میگردید چون ابوبکر همانگونه که خمس اهل البیت را که
در زمان رسول خدا- مانند خیبر- مالک شده بودند گرفته بود، آنان را از خمس غنائمی که عبد از آن حضرت حادث شده بود نیز
منع کرده و حضرت زهرا درباره آن نیز با او به نزاع برخاست و اخبار در این مورد بسیار است. [ ۷۶۵ ] . دوم: مظفر گوید: ظاهر
آورده است و روایتی که « تاریخ الخلفاء » چنانست که فدک از اموال خالصه و مختصات ابوبکر و عمر شد چنانکه سیوطی در
اموال خالصه و برگزیده رسول خدا) آورده دلیل بر این مطلب است، وی در آن کتاب از ) « صفایا » ابوداود در سنن خود در باب
از ابوالطفیل نقل میکند که فاطمه علیهاالسلام نزد ابوبکر رفته و میراث خود را از او طلبید، ابوبکر گفت من از « الخرائج » کتاب
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود: هرگاه خداوند متعال به یکی از پیامبرانش غذائی را بخشید آن غذا برای
[ جانشین و قائم مقام او است. [ ۷۶۶ ] . [ صفحه ۶۲۷
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *